Home

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

278.836

-278.836

273.117

-273.117

280.513

-280.513

289.336

-289.336

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

336.250

-336.250

336.450

-336.450

335.750

-335.750

334.150

-334.150

0.3 Geldleningen en uitzettingen

988

988

1.738

1.738

2.017

2.017

2.059

2.059

0.4 Deelnemingen

655

1.500

-845

1.386

1.500

-114

1.828

1.500

328

1.923

1.500

423

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

76.457

115.179

-38.722

86.194

117.407

-31.213

87.233

131.119

-43.886

80.096

115.004

-34.908

0.6 Overhead

98.583

2.537

96.045

100.067

2.437

97.630

99.022

2.387

96.634

99.990

2.987

97.003

0.8 Mutaties reserves

66.756

-1.501

68.256

32.987

-25.743

58.730

25.608

-26.847

52.455

17.468

-46.978

64.447

Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen

243.438

732.802

-489.363

222.371

705.169

-482.797

215.708

724.423

-508.715

201.537

695.999

-494.462

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

2.296

2.296

2.296

2.296

2.296

2.296

2.296

2.296

1.2 Gedeputeerde staten

5.409

5.409

5.726

5.726

5.422

5.422

5.420

5.420

1.3 Kabinetszaken

1.605

1.605

1.609

1.609

1.609

1.609

1.608

1.608

1.4 Bestuurlijke organisatie

5.067

678

4.389

3.999

3.999

3.498

3.498

2.996

2.996

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

80

80

80

80

80

80

80

80

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.417

1.417

669

669

669

669

669

669

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

2.487

199

2.289

2.388

199

2.189

2.324

135

2.189

2.324

135

2.189

Totaal 1 Bestuur

18.362

877

17.485

16.768

199

16.569

15.898

135

15.762

15.393

135

15.258

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

121.691

18.134

103.557

120.015

8.055

111.960

131.174

4.352

126.822

127.004

2.305

124.699

2.2 Waterwegen

20.692

4.944

15.748

42.597

6.899

35.698

50.271

1.756

48.515

50.422

2.945

47.477

2.3 Openbaar vervoer

108.878

24.719

84.158

94.706

5.003

89.703

94.634

4.161

90.473

96.459

10.083

86.376

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

32.457

5.164

27.293

23.493

4.385

19.108

20.087

1.380

18.707

28.507

2.030

26.478

Totaal 2 Verkeer en vervoer

283.718

52.961

230.757

280.811

24.341

256.470

296.166

11.649

284.517

302.392

17.363

285.029

3 Water

3.1 Waterkeringen

3.481

584

2.897

3.345

484

2.861

2.877

2.877

2.875

2.875

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.095

195

900

900

900

900

900

900

900

3.3 Kwantiteit grondwater

1.660

430

1.230

1.649

430

1.219

1.599

430

1.169

1.598

430

1.168

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

375

375

375

375

375

375

275

275

3.5 Kwaliteit grondwater

2.274

900

1.374

3.289

600

2.689

2.754

2.754

2.719

2.719

3.9 Water, overige baten en lasten

6.287

5.118

1.169

5.727

4.558

1.169

2.553

1.384

1.169

1.679

780

899

Totaal 3 Water

15.173

7.227

7.946

15.286

6.072

9.214

11.058

1.814

9.244

10.045

1.210

8.836

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

11.708

6.728

4.980

2.102

1.245

858

1.557

710

847

846

846

4.2 Luchtverontreiniging

2.277

600

1.677

1.498

1.498

1.497

1.497

1.497

1.497

4.3 Geluidhinder

654

501

153

153

153

153

153

153

153

4.4 Vergunningverlening en handhaving

52.061

4.046

48.015

50.301

3.400

46.901

50.300

3.400

46.900

49.062

3.400

45.662

4.6 Duurzaamheid

56.830

17.359

39.471

30.084

5.836

24.248

25.798

4.607

21.192

22.351

2.854

19.497

Totaal 4 Milieu

123.531

29.234

94.297

84.137

10.481

73.657

79.306

8.717

70.589

73.910

6.254

67.655

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

108.322

70.164

38.158

117.534

77.558

39.976

62.784

23.303

39.481

58.951

19.074

39.877

5.2 Beheer natuurgebieden

650

650

5.9 Natuur, overige baten en lasten

5.997

4.794

1.203

7.459

6.342

1.117

3.064

2.241

823

2.440

2.117

323

Totaal 5 Natuur

114.969

74.957

40.011

124.993

83.899

41.094

65.848

25.544

40.304

61.391

21.191

40.201

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

3.795

2.940

855

3.833

2.578

1.255

2.215

960

1.255

1.328

273

1.055

6.3 Kennis en innovatie

34.657

15.627

19.030

28.524

11.711

16.813

31.362

11.820

19.542

25.839

7.774

18.065

6.4 Recreatie en toerisme

34.470

19.718

14.752

25.324

12.518

12.806

21.385

8.089

13.296

20.698

8.718

11.980

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

4.658

1.257

3.401

4.648

1.272

3.376

4.481

1.119

3.362

4.560

1.407

3.153

Totaal 6 Regionale economie

77.580

39.543

38.038

62.328

28.078

34.250

59.443

21.988

37.455

52.424

18.171

34.253

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

40.212

12.073

28.139

29.223

7.804

21.419

28.456

7.981

20.475

26.625

6.202

20.423

7.2 Maatschappij

10.249

57

10.192

7.530

57

7.473

7.524

57

7.467

7.523

57

7.467

Totaal 7 Cultuur en maatschappij

50.461

12.130

38.331

36.753

7.860

28.892

35.980

8.037

27.942

34.149

6.259

27.890

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

14.443

1.698

12.745

12.950

12.950

13.315

13.315

9.759

9.759

8.2 Volkshuisvesting

6.471

825

5.646

6.225

575

5.650

5.797

250

5.547

1.546

1.546

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

8.142

4.034

4.107

6.552

2.500

4.052

4.039

4.039

4.036

4.036

Totaal 8 Ruimte

29.056

6.558

22.499

25.728

3.075

22.653

23.151

250

22.901

15.341

15.341

totaal taakvelden

956.288

956.288

869.174

869.174

802.556

802.556

766.583

766.583

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14