Samenvatting

Financieel beeld

Mutaties begrotingssaldo 2020-2027

Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer vanuit de structurele doorwerking van de 1e Begrotingswijziging 2020. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een daling van het begrotingssaldo in 2020 met € -28,4 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2020 komt daarmee op € -24,7 mln. De € -28,4 mln wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) onttrokken uit de algemene reserve.

(bedragen x € 1 mln)

Huidige collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

3,7

40,2

43,1

45,7

56,4

53,1

43,3

43,0

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

3,7

40,2

43,1

45,7

56,4

53,1

43,3

43,0

B

Ontwikkelingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie

Ambitie Organisatie

Autonome ontwikkelingen

1

Sociale premies en pensioenpremies

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

2

Verzekeringen

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Resterende ontwikkelingen

3

Inzet op verjonging en kwaliteitsimpuls (trainees)

-0,7

-1,3

-1,3

-0,7

4

Pilot levensfasebewust personeelsbeleid

-0,1

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,4

-0,1

5a

Warmte koude opslag: Besparing

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5b

Warmte koude opslag: Kapitaallasten

0,0

0,0

0,0

0*

0*

0*

0*

0*

6

Overig < 0,5 mln

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal B: Exogene/Algemene ontwikkelingen

-1,6

-2,4

-2,5

-1,7

-1,1

-1,1

-1,0

-0,7

C

Ontwikkelingen binnen de Ambities

Ambitie Schone energie voor iedereen

1

Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening

-1,7

-1,5

-1,5

-1,4

2

Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie

-2,5

-1,5

-1,3

-1,3

3

Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie

-0,5

-0,7

-0,7

-0,7

4

Verduurzaming warmtevraag gebouwde omgeving

-1,8

-1,0

-1,0

-0,9

5

Verhogen energie-efficiëntie en mede-ontwikkelen energie-infra

-1,2

-1,7

-2,8

6

Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco)systeem

-0,4

-1,4

-1,3

-1,3

7

Aanvullen risico reserve energiefonds

-2,0

Ambitie Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland 

8

Programma Versnellen woningbouw

-2,0

-4,0

-4,0

-1,0

9

Betaalbare woningvoorraad op peil

-2,0

-3,0

-3,0

0,0

10

Programma Vitaliteit Leefomgeving

-0,3

-0,3

-0,5

0,0

Ambitie Concurrerend Zuid-Holland 

11

Innovatie

-6,8

-5,0

-8,5

-8,6

12

Digitaal

-0,3

-0,2

-0,1

-0,3

13

Circulair

0,0

-0,8

-0,8

-0,8

14

Human Capital

-0,7

-2,0

-2,0

-1,2

15

Archeologie 

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

16

Cultuurparticipatie

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

17

Erfgoedlijnen

-1,3

-4,0

-4,0

-4,0

Ambitie Gezond en veilig Zuid Holland 

18

Recreatie Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

-1,2

-0,8

19

Klimaatadaptatie en bodemdaling stedelijk gebied 

-0,8

-0,8

-0,8

-0,5

20

VTH Zeer Zorgwekkende Stoffen 

-0,5

-1,0

-1,0

-0,7

21

Samenhangend beleid kader Gezond en Veilig 

-0,3

-0,6

-0,6

-0,4

Ambitie Versterken natuur in Zuid-Holland 

22

Nationale parken (aanvraagfase)

-0,3

0,0

0,0

0,0

23

Nationale parken (continuering)

0,0

-0,2

-0,2

-0,1

24

POP 3 uitfinanciering 

-0,4

-0,8

-0,5

0,0

25

Interbestuurlijke programma vitaal platteland 

-0,2

-0,2

-0,2

0,0

26

Uitvoering klimaatakkoord (bodemdaling, IBP veenweidegebied)

-0,5

-1,8

-1,9

-1,9

27

Provinciaal landbouwbeleid en leerervaring

-0,3

-0,8

-0,8

-0,8

28

Groene cirkels 

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

29

Uitvoering wet natuur 

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

30

BIJ12 uitkering faunaschade

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

31

Grevelingen

-0,4

-0,4

-0,4

-0,3

Totaal C: Ontwikkelingen binnen de programma's

-26,8

-35,6

-38,9

-30,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal (B+C)  intensiveringen

-28,4

-38,0

-41,4

-32,0

-1,1

-1,1

-1,0

-0,7

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

-24,7

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

*De kapitaallasten worden in de Voorjaarsnota 2020 verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14