Home

Samenvatting

Doorwerking van het Coalitieakkoord in de Begroting 2020

Wij hebben de begroting vernieuwd en opgebouwd langs grote opgaven die in Zuid-Holland spelen. Hiermee zijn de incidentele middelen die vrijgemaakt zijn in het Coalitieakkoord voor het merendeel in de begroting opgenomen, zie het overzicht hieronder.

 (bedragen x € 1 mln)

Beschikbaar

Ingezet

Over

Mutatie

Resterend

Schone energie voor iedereen

   Schone energie

30,0

0,0

30,0

-30,0

0,0

Een concurrerend Zuid-Holland

   Economie

40,0

-1,4

38,6

-37,8

0,8

   Erfgoed, cultuureducatie/participatie

25,0

-3,1

21,9

-15,7

6,2

Versterken natuur in Zuid-Holland

   Landbouw, natuur en bodemdaling

5,0

-0,6

4,4

-4,4

0

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

   Sterke steden en dorpen

20,0

0,0

20,0

-20,0

0,0

Gezond en veilig Zuid-Holland

   Gezonde leefomgeving

10,0

0,0

10,0

-10,0

0,0

Financiën en organisatie

   MRB verlaging

19,6

-19,6

0,0

   6de gedeputeerde

1,6

-1,6

0,0

Overig

8,8

-0,4

8,4

-5,6

2,8

Totaal

160,0

-26,6

133,4

123,6

9,8

Met Provinciale Staten wordt via de werkgroep financiën gewerkt aan de doorontwikkeling van de financiële spelregels. Dit is nodig omdat voor lange termijn er vraagstukken liggen over het dekken van structurele lasten met structurele baten en de ontwikkelingen van indexering/inflatie. Dit geldt over alle onderdelen van de begroting. Daarom gaat Gedeputeerde Staten het komende jaar een verdiepingsslag maken ten behoeve van deze vraagstukken. Worden de wettelijke taken voldoende structureel gedekt en kunnen we indexeringen voldoende opvangen? We beginnen hiermee bij het groen budget binnen de verschillende ambities omdat daar budgettaire knelpunten naar voren zijn gekomen. In afwachting van dit inzicht is bij de 1e begrotingswijziging tijdelijk € 11,7 mln aan middelen ingezet vanuit het begrotingssaldo voor versterken natuur. Gedurende deze collegeperiode zal dit bedrag begrotingsbreed terug moeten vloeien naar het begrotingssaldo. Concernbrede autonome ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies en nog onbekende ontwikkelingen worden niet gedekt binnen de € 160 mln vrijgemaakte incidentele middelen. Van de vrijgemaakte € 160 mln blijft er binnen Concurrerend Zuid-Holland en Overig een budget van totaal € 9,8 mln  over waarbij GS verwacht dat deze voor toekomstige ontwikkelingen binnen de genoemde onderdelen in volgende begrotingsjaren ingevuld zullen worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14