Home

Paragrafen

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidierege-lingnummer

Titel van regeling

Totaal subsidieplafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidie-plafond 2020

1.1

1.6.87

Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland

600.000

1.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

200.000

1.1

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

150.000

150.000

Totaal

800.000

150.000

150.000

Voor Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 een subsidieplafond van € 150.000 (doel 1.1)

Er is een directe relatie tussen de mate van intergemeentelijke samenwerking, sterke gemeenten en de mate van bestuurskracht, waardoor de vormgeving van de intergemeentelijke samenwerking valt binnen de generieke provinciale zorg voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De bestuurskracht van veel gemeenten staat onder druk als gevolg van teruglopende financiële middelen, veranderingen in rol en taken van gemeenten en/of de toenemende complexiteit van de context waarbinnen gemeenten opereren. Het is wenselijk dat de provincie een bijdrage levert aan de versterking van de bestuurskracht van gemeenten en regio’s. Dekking vindt plaats binnen de beschikbare middelen van de Begroting 2020: Ambitie 1: Samen werken aan Zuid-Holland; doel 1.1.1. Sterke gemeenten.
De maatschappelijke baten zijn: intergemeentelijke samenwerking is een belangrijk instrument voor het waarborgen en verbeteren van de gemeentelijke taakuitvoering en dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.
Een ander instrument dat is overwogen betreft mede-opdrachtgeverschap van de provincie bij de gemeentelijke opgaven. Dit wordt (soms) ook toegepast. Bij de rol van subsidiegever houdt de provincie iets meer afstand tot de opgave; dat is soms wenselijk, bijvoorbeeld als wij een toezichtstaak hebben.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 150.000 en deze op te nemen in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14