Home

Paragrafen

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleidsdoel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

4.1

Stichting Space Campus Noordwijk

255.000

4.1

TNO t.b.v. SMITZH 3 blok 1

3.200.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. SMITZH 3 blok 2

2.025.000

4.1

STIB B.V.

75.000

4.1

InnovationQuarter

2.347.250

4.592.000

4.592.000

4.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

242.000

4.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

175.000

4.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

4.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

125.000

225.000

225.000

4.1

Stichting Greenport Aalsmeer

225.000

225.000

4.1

Stichting Greenport regio Boskoop

300.000

300.000

4.1

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

300.000

300.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland innovatie

100.000

100.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland

450.000

450.000

4.1

Stichting Greenports Nederland

375.000

375.000

4.1

Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft

1.700.000

1.700.000

4.3

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

1.675.273

4.3

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.500

22.058

22.058

4.3

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

100.411

1.322.611

4.3

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

30.555

4.3

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

127.313

4.3

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

23.648

4.3

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

60.500

264.200

4.3

Nederlandse Limessamenwerking

0

180.000

180.000

4.3

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

20.000

4.3

Probiblio

5.042.640

5.042.640

5.042.640

4.3

Gemeente Rotterdam t.b.v. Eurovisie Songfestival 2020

1.000.000

1.000.000

4.3

Gemeente Wassenaar t.b.v. behoud buitenplaats Ivicke

500.000

500.000

4.3

Stichting Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck

730.000

730.000

4.3

Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel

500.000

500.000

Totaal

24.312.079

16.356.387

160.911

3.430.000

19.947.298

De begrotingssubsidie aan Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft voor een bedrag van  € 1.700.000 (doel 4.1)

De regio Zuid-Holland wil één van de eerste volledig circulaire regio’s in de wereld worden. Industriële ecosystemen zijn belangrijke bouwstenen in de transitie naar een circulaire economie. Het ondersteunen van kansrijke biotechnologie hoort daarbij. Gericht op (internationale) bedrijven die zich willen vestigen op de Biotech Campus Delft, zodat de Campus haar belangrijke rol als broedplaats voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame voeding, chemie en brandstoffen kan ontwikkelen. De provincie draagt voor € 1,7 mln bij aan de investering om de campus in te richten.
De partij die de subsidie ontvangt is PlanetB.io. Deze wordt, gefaseerd over meerdere jaren, gevoed door zowel de provincie als TU Delft, gemeente Delft, DSM als IQ.
Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit de middelen die via het huidige Coalitieakkoord 2020-2023 beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het vorm geven van de Biotech Campus in Delft, opdat een relevante bijdrage wordt geleverd aan het innovatieklimaat in de regio.
Aangezien de bijdrage van de provincie bestemd is voor de maatschappij en niet voor de provinciale organisatie, is een subsidie het geëigende instrument. Ook andere partijen verstrekken hun bijdrage in de vorm van een subsidie.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.700.000 vast te stellen en deze op te nemen in deBbegroting 2020.

De begrotingssubsidie aan gemeente Wassenaar t.b.v. behoud buitenplaats Ivicke voor een bedrag van € 500.000 ( doel 4.3)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving is erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom de rijksmonumenten in Zuid-Holland behouden en de restauratieachterstand inlopen. In 2018 hebben Provinciale Staten incidenteel € 3 mln beschikbaar gesteld voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven, die de reguliere Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland overstijgen, doordat ze bijvoorbeeld niet in aanmerking komen, te groot zijn of een langere uitvoeringstermijn kennen. In dit kader wordt een incidentele begrotingssubsidie van € 500.000 verleend voor het behoud van buitenplaats Ivicke te Wassenaar.
De maatschappelijke baten zijn: beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
Subsidie is een geschikt instrument om restauratie en herbestemming van rijksmonumenten te stimuleren en draagt zo bij aan het behoud van rijksmonumenten. De bijdrage is bestemd voor de maatschappij en niet voor de provinciale organisatie. Dekking van de benodigde € 500.000 vindt plaats ten laste van bovengenoemde incidentele € 3 mln die beschikbaar is gesteld voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven. De begrote uitgaven staan in de Begroting 2020, Doel 4.3.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 500.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Stichting Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck voor een bedrag van € 730.000 ( doel 4.3)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving is erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom de rijksmonumenten in Zuid-Holland behouden en de restauratieachterstand inlopen. In 2018 hebben Provinciale Staten incidenteel € 3 mln beschikbaar gesteld voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven, die de reguliere Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland overstijgen, doordat ze bijvoorbeeld niet in aanmerking komen, te groot zijn of een langere uitvoeringstermijn kennen. In dit kader wordt een incidentele begrotingssubsidie van € 730.000 verleend voor de restauratie van interieuronderdelen van het Huys ten Donck te Ridderkerk.
De maatschappelijke baten zijn: beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
Subsidie is een geschikt instrument om restauratie en herbestemming van rijksmonumenten te stimuleren en draagt zo bij aan het behoud van rijksmonumenten. De bijdrage is bestemd voor de maatschappij en niet voor de provinciale organisatie. Dekking van de benodigde € 730.000 vindt plaats ten laste van bovengenoemde incidentele € 3 mln die beschikbaar is gesteld voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven. De begrote uitgaven staan in de Begroting 2020, Doel 4.3.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 730.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel voor een bedrag van € 500.000 ( doel 4.3)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving is erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom de rijksmonumenten in Zuid-Holland behouden en de restauratieachterstand inlopen. In 2018 hebben Provinciale Staten incidenteel € 3 mln beschikbaar gesteld voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven, die de reguliere Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland overstijgen, doordat ze bijvoorbeeld niet in aanmerking komen, te groot zijn of een langere uitvoeringstermijn kennen. In dit kader wordt een incidentele begrotingssubsidie van € 500.000 verleend voor het herstel van de rijksmonumentale tuin van landgoed De Tempel te Rotterdam.
De maatschappelijke baten zijn: beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
Subsidie is een geschikt instrument om restauratie en herbestemming van rijksmonumenten te stimuleren en draagt zo bij aan het behoud van rijksmonumenten. De bijdrage is bestemd voor de maatschappij en niet voor de provinciale organisatie. Dekking van de benodigde € 500.000 vindt plaats ten laste van bovengenoemde incidentele € 3 mln die beschikbaar is gesteld voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven. De begrote uitgaven staan in de Begroting 2020, Doel 4.3.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 500.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)   

Beleids-doel

Subsidieregeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidie-plafond 2020

4.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

1.000.000

14.440.000

4.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

4.000.000

1.500.000

1.500.000

4.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

4.000.000

4.1

1.6.90

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II)

16.155.000

4.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.000.000

1.500.000

1.500.000

4.2

1.6.89

Subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland

1.000.000

4.000.000

5.000.000

4.2

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

500.000

4.2

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

4.2

1.6.84

Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen

1.500.000

1.500.000

4.3

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

3.302.602

1.133.471

510.000

1.643.471

4.3

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland

3.220.050

1.133.471

2.586.72121

3.720.192

4.3

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2.020.000

336.000

4.3

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

350.000

4.3

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

250.000

250.000

Totaal

48.487.652

17.042.942

3.586.721

10.260.000

29.553.663

Voor 1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland het subsidieplafond van € 13.400.000 te verhogen met een bedrag van € 1.000.000 naar een bedrag van € 14.400.000 (doel 4.1)

Voor de subsidieregeling MKB MIT is voor 2020 al € 13,4 mln toegekend door PS. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk € 0,5 mln extra in cofinanciering voor deze regeling bijdraagt voor 2020. De voorwaarde is dat ook de provincie een extra € 0,5 mln inlegt. Tezamen betekent dit dat het plafond voor deze regeling voor 2020 wordt verhoogd van € 13,4 mln naar € 14,4 mln.
Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland. Het gedeelte van de provincie van € 0,5 mln is al in het budget 2020 aanwezig.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio. Door het beschikbaar stellen van middelen nemen ook de eigen R&D-investeringen in de private sector toe. Daarmee wordt bijgedragen aan een sterke economie.
Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond te verhogen met een bedrag van € 1.000.000 naar een bedrag van € 14.400.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor 1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland een subsidieplafond van                € 1.500.000 (doel 4.1)

Campussen nemen een belangrijke positie in voor innovatie en nieuw ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Om deze positie te behouden en verder uit te kunnen bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Met de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland draagt de provincie bij aan de versterking en doorontwikkeling van campussen. De Subsidieregeling is in 2019 voor het eerst beschikbaar gesteld voor de campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en Space Campus Noordwijk. Als campussen van ‘nationaal belang’, zijn zij de belangrijkste bron van werkgelegenheid, innovatie en ondernemerschap. Het coalitieakkoord noemt deze campussen als belangrijke plek waar talrijke startups en innovatieve bedrijven gehuisvest zijn. Vanwege het grote animo voor de subsidieregeling is voortzetting wenselijk. Er is € 1,5 mln bij de 1e Begrotingswijziging 2020 opgenomen voor de regeling. Voor de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk zijn aparte middelen beschikbaar.
Dekking vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in hetCcoalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio. En daarmee aan een sterke economie.
Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor 1.6.85 Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland een subsidieplafond van € 1.500.000 (doel 4.1)

Met de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) is besloten dat het wenselijk is de netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie Zuid-Holland die zijn gericht op innovatie, te versterken ten behoeve van innovatie.
Sinds de opening in 2015 is de subsidieregeling zeer populair gebleken. Deze populariteit wordt ook voorzien voor 2020-2023. Echter de middelen die ter beschikking zijn gesteld voor de regeling in 2015-2019, zijn uitgeput. Daarom wordt € 6 mln voor de RNIZ in de Begroting 2020-2023 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt beoogd te voldoen aan een deel van de verwachte vraag voor ondersteuning vanuit innovatieve regionale netwerken. Nu wordt voor 2020 een plafond aangevraagd van € 1,5 mln. Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio. En daarmee aan een sterke economie.
Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor 1.6.89 Subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland het subsidieplafond van € 1.000.000 te verhogen met een bedrag van € 4.000.000 naar een bedrag van € 5.000.000 voor de periode van 2020 tot en met 2023 (doel 4.2)

In augustus 2019 is het Zuid-Hollands Coalitieakkoord gepresenteerd waarin op het beleidsterrein Human Capital staat: Wij helpen het Zuid-Hollandse bedrijfsleven bij het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Hiervoor voeren wij het zogeheten Human Capital Akkoord uit, waarmee werknemers worden voorbereid op de nieuwe economie. Samen met de Economic Board Zuid-Holland investeren we in een programmateam en zorgen we voor cofinanciering van concrete projecten. Ter uitvoering van het voornemen voor cofinanciering van concrete projecten is de Subsidieregeling Deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland opgesteld.
Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland. De middelen komen uit het Coalitieakkoord 2020-2023, op basis waarvan € 5 mln voor de subsidieregeling Human Capital wordt vrijgemaakt.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan een passende beroepsbevolking in de regio. En daarmee aan een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven en organisaties.
Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan ProvincialeSstaten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 5.000.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor 1.6.84 Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen een subsidieplafond van        € 1.500.000 (doel 4.2)

Met ingang van 2018 heeft de provincie ingezet op de transitie naar nieuwe vormen van energie op bedrijventerreinen. De regeling is in 2018 succesvol geweest. De uitgevoerde activiteiten liepen door in 2019. Een verlenging van de periode ligt gezien de bijdrage aan de doelstellingen van de provincie voor 2020 en verder in de verwachting en wordt nu aangevraagd in de 1e Begrotingswijziging 2020. Voor het jaar 2020 wordt een plafond van   € 1,5 mln gevraagd.
Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit middelen die structureel beschikbaar zijn.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het vestigingsklimaat in de regio. En daarmee aan een aantrekkelijke werkomgeving en een sterke economie.
Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 het subsidieplafond van € 1.133.471 te verhogen met een bedrag van € 510.000 naar een bedrag van € 1.643.471 (doel 4.3)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten.
Om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden en de restauratieachterstand in te lopen worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf restauratie). Bovendien wil de provincie de leegstand van rijksmonumenten tegengaan door herbestemming te bevorderen. Leegstand leidt immers tot verval. Daarom worden ook subsidies verleend voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf herbestemming). Voor de paragraaf Restauratie uit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet. De andere 50% wordt ingezet voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. In 2019 zijn de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten verlaagd van € 3 mln naar € 2,26 mln. Op basis hiervan is voor de subsidieregeling in de Begroting 2020 (PS november 2019) een plafond vastgesteld van € 1.133.470.
Om de verlaging van de gedecentraliseerde rijksmiddelen te compenseren en om middelen beschikbaar te stellen voor de herbestemming van rijksmonumenten, dient het subsidieplafond voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten te worden verhoogd met € 510.000
Het totale subsidieplafond komt daarmee op € 1.643.47. Dit bestaat uit een deelplafond voor paragraaf 2 Restauratie rijksmonumenten van € 1.343.471 en een deelplafond voor paragraaf 3 Herbestemming rijksmonumenten van           € 300.000.
Dekking van de middelen vindt plaats ten late van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, mede vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is een geschikt instrument voor het behoud van rijksmonumenten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond te verhogen met een bedrag van € 510.000 naar een bedrag van € 1.643.471 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020 een subsidieplafond van € 250.000 (doel 4.3)

Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Daartoe verbeteren wij de kwaliteit van de leefomgeving en verzorgen wij een betere prestatie en toegankelijkheid van de in provinciaal beheer toevertrouwde archeologische vondsten. Veel mensen koesteren een fascinatie voor het verborgen verleden onder hun voeten. Actieve betrokkenheid bij de lokale archeologie verbindt mensen met hun directe leefomgeving en geeft hun identiteit, waardoor de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Met de subsidieregeling wordt gestreefd naar draagvlakvergroting voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland. Dit gebeurt door subsidie te verstrekken voor publieksgerichte archeologische activiteiten, die leiden tot beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed in Zuid-Holland. Het archeologisch cultureel erfgoed in Zuid-Holland wordt zodoende beter beschermd, bekend en beleefbaar. Als indicator is in de begroting opgenomen: het aantal op publiekgerichte archeologische activiteiten in Zuid-Holland. In het Coalitieakkoord 'Elke dag beter. Zuid-Holland' is ook aangegeven dat we voor 2019-2023 de archeologische vondsten zichtbaar willen maken voor een breed publiek. De subsidieregeling heeft tussen 2016 en 2019 ongeveer 80 projecten ondersteund, met in totaal ongeveer € 1,3 min aan provinciale subsidie. Er wordt subsidie verstrekt aan diverse (publieksvriendelijke) activiteiten, zoals een ingerichte ruimte waar geïnteresseerden actief mee kunnen doen aan archeologie, archeologische tentoonstelling, het openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving en publicaties over opgravingen, veldonderzoek of synthetiserend onderzoek. Voor 2020 is een bedrag van € 250.000 benodigd. Na verwerking in de 1eBegrotingswijziging (PS april 2020) kan dekking plaatsvinden t.l.v. structurele middelen in Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar maken en aanraakbaar maken van archeologie is nodig om draagvlak voor de archeologie te vergroten. Ook om begrip te krijgen voor de kosten die nodig zijn om ons archeologisch erfgoed te beschermen.
De Subsidieregeling publieksbereik archeologie is een geschikt instrument om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten. De prestatie-indicator uit de begroting is in de afgelopen jaren ruimschoots gerealiseerd, mede doordat het subsidieplafond elk jaar is opgehoogd.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 250.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14