Home

Paragrafen

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020  

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

2.1

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

320.000

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag t.b.v. duurzame bereikbaarheid

366.000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand

15.100.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel

700.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

2.600.000

2.1

Royal Flora Holland t.b.v. project Beter benutten goederenvervoer

590.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad (Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars

200.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak

200.000

2.1

Bereik t.b.v. regelaanpak/moving Traffic

98.140

2.1

VNO-NCW West

200.000

2.1

Vereniging Fietsersbond

43.000

43.000

43.000

2.1

Regio Drechtsteden t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Regio Holland-Rijnmond t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Regio Midden-Holland t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Gemeente Katwijk t.b.v. aansluiting van 10 verkeersregelinstallaties

80.000

80.000

2.1

Gemeente Noordwijk t.b.v. aansluiting van 1 verkeersregelinstallatie

10.000

10.000

2.1

Gemeente Voorschoten .t.b.v aansluiten van 13 verkeersregelinstallaties

100.000

100.000

2.1

Overslag Terminal Bergambacht t.b.v. regionaal overslagcentrum

900.000

900.000

2.1

Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam

6.577.500

6.577.500

Totaal

20.417.140

43.000

9.467.500

9.510.500

De begrotingssubsidie aan de regio Drechtsteden t.b.v. korte termijn aanpak 2020 voor een bedrag van € 600.000 (doel 2.1)

De uitdaging voor de Zuidelijke Randstad is het versterken van de concurrentie- en agglomeratiekracht. Een goed functionerend mobiliteitssysteem binnen de Zuidelijke Randstad en tussen andere regio’s is daarbij noodzakelijk en van groot belang voor de bereikbaarheid van de economische toplocaties binnen de Zuidelijk Randstad. Om de filedruk te verminderen moeten meer mensen verleid worden om over te stappen op ander vervoer dan de auto. Daartoe zijn de werkgeversaanpakken ontwikkeld. Het doel van de werkgeversaanpak is de bereikbaarheid van de regio te verbeteren door de inzet van slimme en duurzame mobiliteit. Dit gebeurt d.m.v. laagdrempelige en concrete projecten gericht op spitsmijdingen, CO2-reductie en allerlei werkgeversmaatregelen zoals gebruik van leenfietsen, ov-fietsen, ov-probeerpassen etc.
Er is de komende jaren minder geld beschikbaar dan tijdens Beter Benutten. We hebben ook geleerd met bijvoorbeeld het Mobility Lab dat geld/subsidie niet altijd dé motivator is voor marktpartijen om aan de slag te gaan in de groot Rotterdamse regio. Soms zijn marktpartijen veel meer op zoek naar goed ontsloten data/inzichten/kennis over bijvoorbeeld verkeersstromen, (reis)gedrag van mensen en samenhang in gebieden. Kortom: kennis/inzichten waarop zij producten/diensten kunnen ontwikkelen (en een business case kunnen bouwen).
De totale provinciale bijdrage aan de werkgeversaanpakken (als onderdeel van de Korte Termijn Aanpak Mobiliteit en Verstedelijking) is € 1,8 mln (2020-2021), dit betekent € 0,9 mln per jaar. Dit wordt evenredig verdeeld onder de regio’s Drechtsteden, Midden-Holland en Holland-Rijnland. Dit is afgesproken in het bestuurlijk overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
De maatschappelijke baten zijn: een verbeterde bereikbaarheid, spitsmijdingen en CO2-reductie.
Er is gekozen voor subsidie omdat de provincie een bijdrage verleend en zelf geen opdrachtgever is. Ook kan bij subsidie een causale relatie gelegd worden tussen het subsidiebedrag, prestaties en bijdrage aan (maatschappelijke) doelen.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 600.000 vast te stellen en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan gemeente Katwijk t.b.v. aansluiting van 10 verkeersregelinstallaties voor een bedrag van € 80.000 (doel 2.1)

Op basis van de in 2012 door de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden ondertekende Bereikbaarheidsverklaringen, is in de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het programma ‘Beter Benutten’. Onderdeel van dit programma was het Plan van Aanpak Dynamisch Verkeersmanagement. Binnen dit programma is een aantal maatregelen gerealiseerd zoals het plaatsen van DRIP’s (Dynamische Route Informatie Panelen) ten behoeve van het informeren van verkeer bij verstoringen en incidenten en het opstellen en uitrollen van CAR (Coördinatie Alternatieve Route) -scenario’s waarin het verkeer kan worden bijgestuurd. Onderdeel van de maatregelen was verder het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10-15 gemeenten op deze centrales. Parallel hieraan heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidie verstrekt aan inliggende gemeenten voor het koppelen van deze centrales. Een aantal gemeenten binnen de provincie maakten geen onderdeel uit van de hierboven beschreven programma's. Inmiddels is het voor het regionale verkeersmanagement wenselijk dat ook de VRI’s van deze gemeenten worden aangesloten op de verkeerscentrale, zodat er sneller en beter kan worden ingegrepen met Dynamisch Verkeersmanagement maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren. De meeste gemeenten die onderdeel uitmaken van de CAR-routes zijn al aangesloten, maar de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Voorschoten ontbreken nog. Met Katwijk zijn al concrete gesprekken gevoerd en Noordwijk en Voorschoten hebben interesse om hun VRI’s aan te sluiten op de provinciale verkeerscentrale. In het verlengde van de eerdere regeling voor Beter Benutten is het wenselijk om ook deze gemeenten aan te sluiten. Voor deze gemeenten geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor deze gemeenten is er een eerste globale raming om 10 VRI's aan te sluiten voor € 80.000. Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede.
De maatschappelijke baten zijn: meer mogelijkheden tot verkeersmanagement voor verbeterde doorstroming op het regionaal netwerk met een positief effect op de verkeersveiligheid.
Er is gekozen voor subsidie omdat de provincie een bijdrage verleend en zelf geen opdrachtgever is. De aanpassingen en aansluitingen worden gerealiseerd door de gemeenten zelf en de VRI's in kwestie zijn ook in beheer bij de gemeenten.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 80.000 vast te stellen en deze op te nemen in de begroting. De dekking hiervoor komt conform Kaderbesluit Infrastructuur 2020 uit de reserve Bereikbaarheid.

De begrotingssubsidie aan gemeente Noordwijk t.b.v. aansluiting van 1 verkeersregelinstallatie voor een bedrag van € 10.000 (doel 2.1)

Op basis van de in 2012 door de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden ondertekende Bereikbaarheidsverklaringen, is in de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het programma ‘Beter Benutten’. Onderdeel van dit programma was het Plan van Aanpak Dynamisch Verkeersmanagement. Binnen dit programma is een aantal maatregelen gerealiseerd zoals het plaatsen van DRIP’s (Dynamische Route Informatie Panelen) ten behoeve van het informeren van verkeer bij verstoringen en incidenten en het opstellen en uitrollen van CAR (Coördinatie Alternatieve Route) -scenario’s waarin het verkeer kan worden bijgestuurd. Onderdeel van de maatregelen was verder het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10-15 gemeenten op deze centrales. Parallel hieraan heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidie verstrekt aan inliggende gemeenten voor het koppelen van deze centrales. Een aantal gemeenten binnen de provincie maakten geen onderdeel uit van de hierboven beschreven programma's. Inmiddels is het voor het regionale verkeersmanagement wenselijk dat ook de VRI’s van deze gemeenten worden aangesloten op de verkeerscentrale, zodat er sneller en beter kan worden ingegrepen met Dynamische Verkeersmanagement maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren. De meeste gemeenten die onderdeel uitmaken van de CAR-routes zijn al aangesloten, maar de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Voorschoten ontbreken nog. Met Katwijk zijn al concrete gesprekken gevoerd en Noordwijk en Voorschoten hebben interesse om hun VRI’s aan te sluiten op de provinciale verkeerscentrale. In het verlengde van de eerdere regeling voor Beter Benutten is het wenselijk om ook deze gemeenten aan te sluiten. Voor deze gemeenten geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor deze gemeente is er een eerste globale raming om 1 VRI aan te sluiten voor € 10.000. Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede.
De maatschappelijke baten zijn: meer mogelijkheden tot verkeersmanagement voor verbeterde doorstroming op het regionaal netwerk met een positief effect op de verkeersveiligheid.
Er is gekozen voor subsidie omdat de provincie een bijdrage verleend en zelf geen opdrachtgever is. De aanpassingen en aansluitingen worden gerealiseerd door de gemeenten zelf en de VRI's in kwestie zijn ook in beheer bij de gemeenten.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 10.000 vast te stellen en deze op te nemen in de begroting. De dekking hiervoor komt conform Kaderbesluit Infrastructuur 2020 uit de reserve Bereikbaarheid.

De begrotingssubsidie aan gemeente Voorschoten t.b.v. aansluiten van 13 verkeersregelinstallaties voor een bedrag van € 100.000 (doel 2.1)

Op basis van de in 2012 door de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden ondertekende Bereikbaarheidsverklaringen, is in de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het programma ‘Beter Benutten’. Onderdeel van dit programma was het Plan van Aanpak Dynamisch Verkeersmanagement. Binnen dit programma is een aantal maatregelen gerealiseerd zoals het plaatsen van DRIP’s (Dynamische Route Informatie Panelen) ten behoeve van het informeren van verkeer bij verstoringen en incidenten en het opstellen en uitrollen van CAR (Coördinatie Alternatieve Route) -scenario’s waarin het verkeer kan worden bijgestuurd. Onderdeel van de maatregelen was verder het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10-15 gemeenten op deze centrales. Parallel hieraan heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidie verstrekt aan inliggende gemeenten voor het koppelen van deze centrales. Een aantal gemeenten binnen de provincie maakten geen onderdeel uit van de hierboven beschreven programma's. Inmiddels is het voor het regionale verkeersmanagement wenselijk dat ook de VRI’s van deze gemeenten worden aangesloten op de verkeerscentrale, zodat er sneller en beter kan worden ingegrepen met Dynamische Verkeersmanagement maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren. De meeste gemeenten die onderdeel uitmaken van de CAR-routes zijn al aangesloten, maar de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Voorschoten ontbreken nog. Met Katwijk zijn al concrete gesprekken gevoerd en Noordwijk en Voorschoten hebben interesse om hun VRI’s aan te sluiten op de provinciale verkeerscentrale. In het verlengde van de eerdere regeling voor Beter Benutten is het wenselijk om ook deze gemeenten aan te sluiten. Voor deze gemeenten geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor deze gemeenten is er een eerste globale raming om 13 VRI's aan te sluiten voor € 100.000. Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede.
De maatschappelijke baten zijn: meer mogelijkheden tot verkeersmanagement voor verbeterde doorstroming op het regionaal netwerk met een positief effect op de verkeersveiligheid.
De aanpassingen en aansluitingen worden gerealiseerd door de gemeenten zelf en de VRI's in kwestie zijn ook in beheer bij de gemeenten.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 vast te stellen en deze op te nemen in de begroting. De dekking hiervoor komt conform Kaderbesluit Infrastructuur 2020 uit de reserve Bereikbaarheid.

De begrotingssubsidie aan Overslag Terminal Bergambacht t.b.v. regionaal overslagcentrum voor een bedrag van € 900.000 (doel 2.1)

Het goederenvervoer over water maakt, vanzelfsprekend, gebruik van zowel provinciale- als niet provinciale (vaar)wegen waaronder ook Rijks(vaar)wegen. Naast het investeren in onze eigen vaarwegen is het belangrijk om ook langs vaarwegen van bijvoorbeeld het Rijk te investeren om het vervoer over water in heel Zuid-Holland te faciliteren en te stimuleren. Dit kan door bedrijven die via het water goederen willen vervoeren te faciliteren. Daarbij is het essentieel dat in Zuid-Holland voldoende geschikte hoogwaardige locaties aan het water beschikbaar zijn om goederen te kunnen overslaan. De overslagterminal Bergambacht (OTB) ligt langs de Beneden-Lek (Rijksvaarweg) midden in de Krimpenerwaard. PZH werkt samen met Rijkswaterstaat en het OTB om van de huidige bulkoverslag locatie een multifunctioneel regionaal overslagcentrum te maken waar ook containers van de Krimpenerwaard naar Rotterdam kunnen worden overgeslagen.
De maatschappelijke baten zijn: bieden van hoogwaardig alternatief voor het wegverkeer met als positief effect het verminderen van CO2 uitstoot.
Gekozen is voor subsidie omdat het een investering betreft buiten het eigen areaal en bevoegdheid van de provincie Zuid-Holland.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 900.000 vast te stellen en deze op te nemen in de begroting. De dekking hiervoor komt conform Kaderbesluit Infrastructuur 2020 uit de reserve Bereikbaarheid.

De begrotingssubsidie aan ProRail Utrecht t.b.v. project viersporigheid Schiedam voor een bedrag van € 6.577.500 (doel 2.1)

Het project Viersporigheid Schiedam maakt deel uit van de beoogde Integrale viersporigheid op het gehele spoortraject Den Haag – Rotterdam. De viersporigheid moet leiden tot grotere betrouwbaarheid van de treindienst Den Haag-Rotterdam en hogere frequenties op dit traject. Het draagt daarmee bij aan de economische ontwikkeling van de Zuidelijke Randstad. Om deze redenen is de viersporigheid een beleidsprioriteit voor de Zuidelijke Randstad. En als zodanig ook opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad. Met de Viersporigheid Schiedam kan de Intercitystatus van station Schiedam worden behouden.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 10 december 2019 besloten de bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam aan te gaan. Het besluit past in het Gebiedsprogramma Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag van Rijk en Regio, en de samenwerkingsagenda van PZH en MRDH, waarbij de viersporigheid op dit tracé kan worden gezien als stap richting integrale viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag.
Voor de totale viersporigheid Rotterdam Den Haag is € 12,2 mln gereserveerd in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur.
De maatschappelijke baten zijn: het vergroten van de leefbaarheid in stedelijke omgeving door het verminderen van congestie op wegen door betere ov-bereikbaarheid in samenhang met parkeerbeleid en mobiliteitstransitie in de stedelijke gebieden.
Gekozen is voor subsidie omdat het een investering betreft buiten areaal en bevoegdheid van de provincie Zuid-Holland.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 6.577.500 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidieplafond 2020

2.2

1.6.74

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Totaal

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14