Home

Paragrafen

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

5.1

Faunabeheer eenheid Zuid- Holland

440.000

440.000

440.000

5.1

Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

2.808.675

5.1

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

1.500.000

1.500.000

1.500.000

5.1

Gemeente Gouda t.b.v. afkoop beheer Steinse Groen

50.000

5.1

Gemeente Gouda t.b.v. inrichting Steinse Groen

200.000

5.2

Stichting Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling

150.000

150.000

5.1

BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem

45.000

45.000

5.1

Zuid-Hollands landschap t.b.v. Kadijk-West

350.000

350.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Bovenlanden

40.000

40.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden

1.060.000

1.060.000

5.1

Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen

363.000

5.1

Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park Programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied

195.000

5.1

Gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied

250.000

5.1

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

70.000

5.1

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

48.000

5.1

Coöperatie Collectief Midden Delfland

74.500

5.2

Stichting de Goede Waar

50.000

5.1

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

500.000

5.2

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. één project in het kader van de Regio deal Bodemdaling

1.374.702

5.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

1.600.000

5.2

Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

100.000

55.000

55.000

5.2

Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

678.246

5.2

Gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

797.000

5.2

Gemeente Gouda t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

1.316.500

5.2

Deltares t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

560.000

1.780.000

220.000

2.000.000

5.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

119.240

5.2

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

139.422

5.2

BoerenNatuur Zuid-Holland

385.000

5.2

Stichting voedselfamilies Zuid-Holland

500.000

5.3

Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor

263.606

147.000

147.000

5.3

Gemeente Den Haag t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor

140.000

140.000

140.000

5.3

Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage

405.000

5.3

Stichting Natuur- en Milieufederatie

50.000

Totaal

14.977.891

4.201.422

1.865.000

6.066.422

De begrotingssubsidie aan Stichting Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling voor een bedrag van € 150.000 (doel 5.2)

De provincie Zuid-Holland, De Graafstroom, DeltaMilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen Universiteit en Research (WUR) hebben op 1 februari 2019 een convenant ondertekend voor een 3-jarige samenwerking in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Het doel van deze samenwerking is om gezamenlijk toekomstbestendige oplossingen te zoeken voor bodemdaling, biodiversiteit en verdienmodellen voor de melkveehouderij in de Alblasserwaard. Dit vanuit de overtuiging dat alleen door samenwerking van publieke en private partijen, kennisinstellingen en boeren zelf er gewerkt kan worden aan een duurzame toekomst.
De WUR neemt de leiding in het onderzoeken van de belangrijke kennisvragen en het monitoren van de effectiviteit van maatregelen. De WUR heeft ten behoeve van de kennisontwikkeling en monitoring op 31 augustus 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Topsector Agri en Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (Topsector A&F en T&U). Dit gaat om een totaalbedrag van € 840.000. Deze financiële middelen zullen worden ingezet om de kennisontwikkeling binnen de Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling tot uitvoering te brengen. Inmiddels is deze subsidieaanvraag gehonoreerd. De belangrijkste meerwaarde van dit kennisprogramma is dat de diverse thema's zoals bodemdaling, biodiversiteit en verdienmodellen in samenhang met elkaar worden onderzocht en in de praktijk getest. Maatregelen op één van deze onderwerpen hebben namelijk ook zijn effect op de andere thema's. Zo kunnen integraal de effecten onderzocht worden. De hypothese is dat het tegengaan van bodemdaling en het zorgen
voor meer biodiversiteit ook kan leiden tot een duurzaam verdienmodel voor de melkveehouderij.
Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat maatregelen t.b.v. bodemdaling voor effect hebben op klimaat en biodiversiteit en het verdienmodel voor de boer. Zo zijn tal van maatregelen en combinaties te bedenken en te onderzoeken met als doel de meest effectieve en gedragen maatregelen te onderbouwen als startpunt voor verdere opschaling. Om de subsidie vanuit het Topsectorbureau te ontvangen is een vereiste om als partners de subsidie ook te cofinancieren.
Inmiddels hebben de kaasfabriek De Graafstroom (totaal € 75.000) en de Rabobank (totaal € 30.000) hun cofinanciering bevestigd. Met deze begrotingssubsidie van € 150.000 voor de looptijd van drie jaar (€ 50.000 per jaar van 2020 t/m 2022) levert de provincie haar bijdrage aan het programma en cofinanciering en daarmee aan de doelstelling van een toekomstbestendige duurzame landbouw. Via jaarlijkse bevoorschotting kan dan steeds € 50.000 worden uitbetaald. De subsidielasten worden gedekt uit de reserve Groene Ambities.
De maatschappelijke baten zijn: versterken van de natuur en biodiversiteit, bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame landbouw en tegengaan van bodemdaling.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 150.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Boeren Natuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem voor een bedrag van € 45.000 (doel 5.1)

Het agrarisch natuurbeheer wordt door agrarische collectieven uitgevoerd met subsidie vanuit de provincies. De agrarische collectieven maken de concrete afspraken met individuele agrariërs over de uitvoering van beheermaatregelen zoals het later maaien van percelen ten behoeve van broedende weidevogels. Omdat het agrarisch natuurbeheer Europese cofinanciering kent, is de administratie van het beheer zeer belangrijk. Hiervoor is een ICT-systeem operationeel (SCAN-ICT), waarmee de agrarische collectieven het beheer vaststellen en wat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vervolgens inleest en de controle van het beheer kan organiseren. Het ICT-systeem is bij de landelijke koepel van agrarische collectieven in beheer. Het ICT-systeem dient een aantal verbeteringen te ondergaan ten behoeve van de uitvoerbaarheid van de subsidieregeling. Hiertoe dragen de provincies allemaal een deel van het benodigde bedrag bij. Voor Zuid-Holland is dit € 45.000.
De maatschappelijke baten zijn: Met het agrarisch natuurbeheer is de agrarische sector zelf betrokken bij de uitvoering van maatregelen ten behoeve van biodiversiteit. In het huidige stelsel van agrarisch natuurbeheer is de verantwoordelijkheid van de goede positionering van het beheer neergelegd bij het agrarisch collectief zelf. Daarmee wordt draagvlak en eigenaarschap gestimuleerd.
Er is verkend of dit met een opdracht geregeld kan worden. Echter, volgens juridisch advies lenen de aard en context van de activiteiten zich niet voor een opdracht.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 45.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Zuid-Hollands landschap t.b.v. Kadijk-West voor een bedrag van € 350.000 (doel 5.1)

De provincie Zuid-Holland is eigenaar/opdrachtgever van de opgave om het Natuurnetwerk Nederland binnen de provincie te realiseren, zo ook het gebied Kadijk-West in de Krimpenerwaard. Uitgangspunt is dat dit zoveel als mogelijk door "het gebied" zelf wordt gedaan. Hiertoe is eind 2014 een gebiedsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland (PZH), gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gesloten. Deze begrotingssubsidie betreft de uitvoering van de inrichting van natuur in het deelgebied Kadijk-West binnen de Krimpenerwaard. PZH heeft er i.o.m. haar partners voor gekozen deze werkzaamheden door het Zuid-Hollands landschap uit te laten voeren. Deze wordt gefinancierd uit de middelen die PZH hiervoor, op basis van de business case die onderdeel uitmaakt van de gebiedsovereenkomst, heeft toegekend. Dekking wordt gevonden binnen ambitie 5 Versterken Natuur in Zuid-Holland, beleidsdoel 5.1.
De maatschappelijke baten zijn: versterkte en beter beschermde dier- en plantensoorten, waaronder de populatie van bedreigde soorten en verhoogde natuurwaarden in Zuid-Holland.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 350.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Stichting natuurmonumenten t.b.v. het gebied Bovenlanden in Gouwe Wiericke voor een bedrag van € 40.000 (doel 5.1)

DepProvincie Zuid-Holland is eigenaar/opdrachtgever van de opgave om het Natuurnetwerk Nederland binnen de provincie te realiseren, zo ook het gebied Bovenlanden in Gouwe Wiericke. Uitgangspunt is dat dit zo veel als mogelijk door "het gebied'' zelf wordt gedaan. Hiertoe is eind 2016 een Gebiedsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland (PZH), betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap (HDSR) gesloten. Deze begrotingssubsidie betreft de uitvoering van de inrichting van natuur in het deelgebied Bovenlanden binnen Gouwe Wiericke. PZH heeft er i.o.m. haar partners voor gekozen deze werkzaamheden door Natuurmonumenten uit te laten voeren. Deze wordt gefinancierd uit de middelen die PZH hiervoor op basis van de business case, die onderdeel uitmaakt van de gebiedsovereenkomst, heeft toegekend. Dekking wordt gevonden binnen ambitie 5 Versterken Natuur in Zuid-Holland, beleidsdoel 5.1.De maatschappelijke baten zijn: een versterkte en beter beschermde dier- en plantensoorten, waaronder de populatie van bedreigde soorten en verhoogde natuurwaarden in Zuid-Holland.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 40.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Stichting natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden in Gouwe Wiericke voor een bedrag van € 1.060.000 (doel 5.1)

De provincie Zuid-Holland is eigenaar/opdrachtgever van de opgave om het Natuurnetwerk Nederland binnen de provincie te realiseren, zo ook het gebied Meijegraslanden in Gouwe Wiericke. Uitgangspunt is dat dit zo veel als mogelijk door "het gebied'' zelf wordt gedaan. Hiertoe is eind 2016 een Gebiedsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland (PZH), betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap (HDSR) gesloten. Deze begrotingssubsidie betreft de uitvoering van de inrichting van natuur in het deelgebied Bovenlanden binnen Gouwe Wiericke. PZH heeft er i.o.m. haar partners voor gekozen deze werkzaamheden door Natuurmonumenten uit te laten voeren. Deze wordt gefinancierd uit de middelen die PZH hiervoor op basis van de business case, die onderdeel uitmaakt van de gebiedsovereenkomst, heeft toegekend. Dekking wordt gevonden binnen ambitie 5 Versterken Natuur in Zuid-Holland, beleidsdoel 5.1. De maatschappelijke baten zijn: een versterkte en beter beschermde dier- en plantensoorten, waaronder de populatie van bedreigde soorten en verhoogde natuurwaarden in Zuid-Holland.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.060.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Deltares van € 1.780.000 te verhogen met een bedrag van       € 220.000 t.b.v. project Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging naar een bedrag van € 2.000.000 (doel 5.2)

In het kader van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart worden aan acht partijen begrotingssubsidies verleend. Deze acht partijen krijgen subsidie vanuit de Rijksmiddelen vanuit de regio-enveloppe van het ministerie van LNV. De provincie is kasbeheerder van deze middelen. Deltares heeft tot nog toe aangegeven drie projecten met betrekking tot bodemdaling uit te gaan voeren voor een totale bijdrage vanuit de Regiodeal van € 2.340.000. Het betreft de volgende projecten:
- Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrond model van Het Groene Hart
- Bodemdaling en broeikasgasemissies in het landelijke veenweidegebied en het effect van mitigerende maatregelen
- Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen Bodemdalingsgassen
Bij Najaarsnota 2019 is al een bedrag van € 560.000 opgenomen in de Begroting 2019, in de Begroting 2020 is een verhoogd bedrag van € 1.780.000 opgenomen.
Recent is een nieuw projectvoorstel vanuit Deltares uitgewerkt dat eveneens aansluit bij de ambities van de Regiodeal. Het betreft het project Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB). Hiervoor wordt voorgesteld een aanvullend bedrag op de Begroting 2020 op te nemen van € 220.000.
De maatschappelijke baten zijn: voorkomen en beperken watertekorten, wateroverlast, verzilting en bodemdaling.
Subsidieverlening als instrument is volgens afspraak met partners en passend bij de omschrijving van de rol van kasbeheerder van deze regiodeal.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.000.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)   

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidie-plafond 2020

5.1

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

30.000.000

11.250.000

11.250.000

5.1

1.6.60

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

150.000

100.000

100.000

5.1

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

8.150.000

27.500.000

27.500.000

5.1, 5.2 en 7.2

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

11.122.500

1.840.000

1.935.000

3.775.000

5.2

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

21.500.000

2.500.000

2.500.000

Totaal

70.922.500

43.190.000

1.935.000

45.125.000

Voor 1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 het hoofdsubsidieplafond van        € 1.840.000 te verhogen met een bedrag van € 1.935.000 naar een bedrag van € 3.775.000 (doel 5.1)

Voor paragraaf 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (aanvraagperiode 1 mei 2020 t/m 21 mei 2020). Voorjaar 2019 is het Actieplan Boerenlandvogels aan PS aangeboden. Provinciale Staten hebben daarbij ingestemd met een bestedingsvoorstel (PS-vergadering d.d. 20 februari 2019). Binnen dit voorstel was € 1.935.000 uitgetrokken voor Fysieke investeringen boerenland en reservaten. In het Bestuurlijk Overleg weidevogels is afgesproken dat een kernteam zal gaan nadenken over de precieze projecten waaraan dit geld besteed moet worden. In het kernteam zitten vertegenwoordigers vanuit de terrein beherende organisaties (TBO’s, te weten SBB, NM en ZHI), BoerenNatuur Zuid-Holland (als vertegenwoordiger van de agrarische collectieven), de Groene Motor en de weidevogelvrijwilligers en de provincie. De collectieven en de TBO’s hebben sinds het voorjaar van 2019 gewerkt aan het uitwerken van plannen en voorstellen. Deze plannen zijn besproken in het kernteam en aangescherpt naar aanleiding van bespreking. Inmiddels ligt er een lijst met projecten waarmee we belangrijke stappen kunnen zetten voor boerenlandvogels. Dekking vindt plaats in ambitie 5 uit de reserve Groene Ambities.
De maatschappelijke baten zijn: het versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten, waaronder populaties van bedreigde soorten. Verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdsubsidieplafond vast te stellen op een bedrag van € 3.775.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14