Home

Paragrafen

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

3.1

REScoopNL t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

1.000.000

1.000.000

3.2

Energie Transitie Partners t.b.v. warmtenetten

100.000

100.000

3.2

The Green Village t.b.v. fieldlab

200.000

200.000

3.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp namens Warmte Samenwerking Oostland t.b.v. warmterotonde

100.000

100.000

3.2

Regionale Energieloketten t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

320.000

320.000

3.2 en 4.1

InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat

2.000.000

2.000.000

3.3

Deltalinqs t.b.v. energiebesparingsonderzoeken

200.000

3.3

Deltalinqs t.b.v. H-vision project Blauwe waterstof

100.000

3.3

NetVerder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

2.000.000

Totaal

2.300.000

3.720.000

3.720.000

De begrotingssubsidie aan REScoopNL t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen voor een bedrag van € 1.000.000 (doel 3.1)

Ondersteuning en professionalisering van grootschalige duurzame energie-opwek door burger-coöperaties. Lokaal eigendom van energie is cruciaal voor het draagvlak van de transitie. Er zijn in de provincie meerdere initiatieven die wind- en zonprojecten (passend binnen bestaand beleid) willen ontwikkelen. Echter is de voorfase risicovol, pas vanaf het moment dat de vergunningen zijn verleend, sluiten reguliere investeerders aan.
Dekking vindt plaats in de exploitatie van ambitie 3, Schone energie voor iedereen, doel 3.1.2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: gelijk speelveld realiseren voor burgerinitiatieven en vermindering CO2 uitstoot.
Er is overwogen om als provincie zélf een revolverend fonds in te stellen, echter uit onderzoek blijkt dat het schaalniveau te klein is om verschil te kunnen maken. Daarom wordt aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelfaciliteit met daarbinnen een oormerk voor Zuid-Hollandse projecten.
Er wordt voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.000.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Energie Transitie Partners t.b.v. warmtenetten voor een bedrag van € 100.000 (doel 3.2)

De werkmaatschappij Energie Transitie Partners (ETP) is in 2017 mede op initiatief van de provincie Zuid-Holland opgericht om de energietransitie in de glastuinbouw in het Westland te versnellen door de ontwikkeling van projecten voor de winning van geothermie. ETP is zeer succesvol in deze aanpak. De geothermie exploitatie in Westland is nu bijna gebied dekkend. ETP heeft de volgende stap gezet in de verduurzaming door de ontwikkeling en uitrol van het Warmte Systeem Westland. Hierin worden de warmtenetten aan de geothermiebronnen onderling verbonden EN is een aansluiting voorzien aan de Warmterotonde voor 100 MWh. Hiermee ontstaat een robuust regio dekkend warmtenet waarbij er ook kansen zijn om de gebouwde omgeving in Westland aan te sluiten. De provincie heeft in 2018 voor 2 jaar bijgedragen in de proceskosten. Het behalen van deze maatschappelijke doelstelling -organisatie van warmte coöperaties voor geothermie- kende immers geen sluitende business case. Ook voor de huidige voorbereidings- en ontwikkelfase van het WSW is dit het geval, terwijl het maatschappelijk rendement en de bijdrage in de verduurzaming van het glastuinbouwcluster in potentie zeer groot is. Dekking vindt plaats in de exploitatie van ambitie 3, Schone energie voor iedereen, doel 3.2.2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: versnellen van de energietransitie in de glastuinbouwsector. CO2-uitstoot besparing en een robuuste basis voor regionaal warmtenet.
Opdrachtverlening is overwogen. Er is gekozen voor subsidie omdat er geen sprake is van een product wat na oplevering eigendom is van de provincie, of diensten die direct aan de provincie worden geleverd.
Er wordt voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan The Green Village t.b.v. fieldlab voor een bedrag van € 200.000 (doel 3.2)

Stimuleren energie-innovaties via fieldlab The Green Village (TGV).
Dekking vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 3 Schone energie voor iedereen, doel 3.2.2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: mogelijk maken om in contact te komen met andere potentiele samenwerkingspartners en mogelijk maken voor bedrijven om hun innovaties te kunnen testen op dit fieldlab.
Er zijn geen alternatieven voor de begrotingssubsidie. Op The Green Village worden ook andere innovatiethema's gestimuleerd, en daarom is het mogelijk dat andere afdelingen het beschikbare budget nog vergroten. Denk aan klimaatadaptatie, circulair, mobiliteit, enzovoorts.
Er wordt voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan gemeente Pijnacker-Nootdorp namens Warmte Samenwerking Oostland t.b.v. warmterotonde voor een bedrag van € 100.000 (doel 3.2)

In het kader van de Energietransitie wordt gewerkt aan de Warmterotonde. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de vraag naar warmte en afname van de leiding tracés wordt bepaald en hierover commitment wordt afgegeven. Hiertoe hebben de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Zoetermeer, en de warmte coöperaties van glastuinbouwondernemers in de regio zich verenigd in de Warmte Samenwerking Oostland (WSO). Ook de provincie neemt deel aan de WSO en daarbij wordt de afstemming geborgd met de ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur voor warmte. De organisatie van de WSO wordt door alle samenwerkende partners inclusief de provincie gefinancierd. De WSO heeft in 2019 een Plan van Aanpak voor de opgave samengesteld. Als uitvoering daarvan zullen de komende 2 jaar technische haalbaarheidsverkenningen worden uitgevoerd voor distributienetten voor warmte in het WSO-gebied en het maatschappelijk proces om deze ook tot ontwikkeling te brengen indien de verkenningen de haalbaarheid aantonen. Dit vindt plaats in afstemming met de ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur. De provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van regionale warmte in het gebied en ondersteunt daartoe de WSO-organisatie. Dekking vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 3, Schone energie voor iedereen, doel 3.2.2 Bevorderen duurzame warmtevoorziening vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: door het ontwikkelen van warmtenetten een belangrijke stap zetten in de regionale energietransitie om zo te komen tot een gereduceerde CO2 uitstoot.
Er is overwogen om het bedrag als opdracht aan dit project te verlenen. Daar is niet voor gekozen omdat het resultaat niet een product betreft wat eigendom is van de provincie of een dienst die direct ten gunste van de provincie komt.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Regionale energieloketten t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen voor een bedrag van € 320.000 (doel 3.2)

Deze middelen voor de Energieloketten zijn in 2019 beschikbaar gekomen naar aanleiding van een motie in PS in 2018. De middelen zijn in de Najaarsnota 2019 doorgeschoven naar 2020. Voor de besteding van de middelen wordt overwogen om een subsidieregeling of begrotingssubsidie in te zetten.
Dekking vindt plaats uit de Begroting 2020 ten laste van Ambitie 3 Schone energie voor iedereen, doel 3.2.1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie.
De maatschappelijke baten zijn: bijdragen aan het versnellen van de energietransitie van woningeigenaren.
De subsidie heeft als doel het verbeteren van de dienstverlening van de regionale energieloketten. Het verstrekken van subsidie lijkt op dit moment, gezien het doel, passender dan aanbesteden met een opdracht..
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 320.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat voor een bedrag van € 2.000.000 (doel 3.2 en 4.1)

De provincie zet samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en TNO in op Innovatieprogramma’s gericht op Energie & Klimaat en Zorgtechnologie. Doel van de Innovatieprogramma’s is om de regionale MKB-innovaties te laten testen in fieldlabs en om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. In 2018 is door de partijen gestart met het succesvolle Innovatieprogramma SMITZH, gericht op digitalisering en automatisering in de maakindustrie in Zuid-Holland. De Innovatieprogramma’s Energie & Klimaat en Zorgtechnologie worden op eenzelfde manier opgezet. Ook wordt er gestart met een Innovatieprogramma Voedsel. Deze aanvraag betreft het programma Energie en Klimaat.
Dekking vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio door het beschikbaar helpen stellen van concrete faciliteiten.
Aangezien de bijdrage van de provincie bestemd is voor de maatschappij, is een subsidie het geëigende instrument. Ook andere partijen verstrekken hun bijdrage in de vorm van een subsidie.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.000.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidieplafond 2020

3.1

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

1.350.000

3.1

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

6.500.000

2.000.000

     2.000.000

3.1

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

4.000.000

4.000.000

3.3

Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

500.000

500.000

Totaal

7.850.000

6.500.000

6.500.000

Voor 1.6.78 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 2017 een subsidieplafond van € 2.000.000 voor de periode van 2020 tot en met 2023 (doel 3.1)

De subsidieregeling Lokale Initiatieven beoogt binnen de bredere doelstellingen van de energietransitie de lokale maatschappelijke initiatieven op het vlak van Energietransitie (waaronder energiebesparing, de duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot) actief te ondersteunen, versnellen en faciliteren. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven kunnen worden ingezet voor subsidies wanneer het subsidieplafond is verhoogd met het besteedbare bedrag.
Dekking vindt meerjarig plaats uit de Begroting 2020 ten laste van Ambitie 3 Schone energie voor iedereen, doel 3.1.2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie.
De maatschappelijke baten zijn: verhogen aandeel duurzame energie in Zuid-Holland, versterken/professionaliseren lokale initiatieven en vergroten maatschappelijk draagvlak voor energie-transitie.
Naast deze subsidieregeling worden ook andere activiteiten ondernomen om bewustwording en draagvlak te vergroten voor energietransitie. Onder andere wordt ingezet op de vorming van een breed lerend netwerk/COP binnen de provincie waar wijk- en andere verenigingen, coöperaties, etc. kennis en ervaringen kunnen delen en elkaar in de te behalen doelstellingen kunnen versterken.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 2.000.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor Subsidieregeling zonnig Zuid-Holland een subsidieplafond van € 4.000.000 voor de periode van 2020 tot en met 2023 (doel 3.1)

Bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen voor het nationale Klimaatkoord door het stimuleren van de duurzame opwek van elektriciteit via zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland. Het betreft een regeling met name voor situaties waarin door omstandigheden sprake is van een minder rendabele business case voor opwek via zon.
Dekking vindt meerjarig (jaarlijks € 1.000.000) plaats uit de Begroting 2020 ten laste van ambitie 3, Schone energie voor iedereen, doel 3.1.1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening.
De maatschappelijke baten zijn: duurzame opwek van energie en daarmee bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot.
Dit voornemen is één van de maatregelen om duurzame opwek van energie binnen de provincie te stimuleren.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 4.000.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Voor Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland een subsidieplafond van € 500.000 (doel 3.3)

Gemis aan goede energie infrastructuur lijkt voor de komende jaren een belangrijke bottleneck voor de energietransitie te worden. Ook in de door de provincie ondertekende LOC’s met Deltalinqs in de havenvisie en in het Rotterdams klimaatakkoord (RKA) wordt dit naar voren gebracht. Energie-infra heeft niet voor niets een aparte deal gekregen in het RKA. De provincie kan door middel van een gerichte subsidie voor de aanleg energie-infra en energieopslag op het Haven en Industrieel Complex projecten vlottrekken.
De maatschappelijke baten zijn: de industrie veroorzaakt 35% van de CO2 uitstoot in Zuid-Holland. Met behulp van nieuwe energie infrastructuur die het gebruik van bijvoorbeeld waterstof, restwarmte en stoom kan versnellen, levert de provincie een substantiële bijdrage aan de reductie van CO2-emissies uit de industrie. Hiermee brengen we de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord en daarmee ook de Afspraken uit Parijs (COP21) dichterbij.
Het sociale instrumentarium is reeds ingezet via afspraken en akkoorden (COP21, (Rotterdams)klimaatakkoord en Letters of Cooperation met Deltalinqs). Als financieel instrumentarium kan men denken aan opdrachtverlening (waardoor de infrastructuur provinciaal wordt) of subsidiering, een regulerend instrumentarium waarin bedrijven verplicht worden niet gereguleerde energie-infrastructuur aan te leggen valt niet onder de provinciale bevoegdheid.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14