Home

Paragrafen

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleidsdoel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

6.1

Gemeente Alphen aan de Rijn t.b.v. project tussen de kerken

200.000

6.1

Gemeente Nissewaard

1.250.000

Totaal

1.450.000

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)   

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidie-plafond 2020

6.1

1.6.88

Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam

5.000.000

1.500.000

1.500.000

Totaal

5.000.000

1.500.000

1.500.000

Voor 1.6.88 Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland een subsidieplafond van € 1.500.000 voor het jaar 2020 (doel 6.1)

De provinciale Omgevingsvisie geeft aan dat de provincie op regionaal niveau, samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties, voorziet in voldoende en passende woningen voor de verschillende doelgroepen. Onder 'passend' wordt ook verstaan dat op lokaal niveau wordt bijgedragen aan een evenwichtig gespreide sociale woningvoorraad in de regio.          
De gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam hebben, samen met de woningcorporaties en de provincie in het 'Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030' o.a. afgesproken zich in te zetten voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad over de regio. Het Regioakkoord bevat afspraken over de bijdrage (sociale woningbouw) die elke gemeente levert. Aan de provincie is een bijdrage gevraagd voor het inzetten van een instrument om een evenwichtigere verdeling van de sociale woningen over de regio te stimuleren. Aanvullend op aanscherping van het provinciaal instrumentarium en (wonen) beleid (wijziging Omgevingsbeleid 2019) is gelet op omstandigheden in de regio Rotterdam (zie ook Toelichting op de regeling) gekozen voor een financiële stimuleringsregeling. Op 4 februari 2020 is de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland met Toelichting vastgesteld, met een looptijd van 4 jaar. Na 1 jaar zal de regeling worden geëvalueerd. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 mei 2020.
De subsidieregeling wordt gedekt door bestaand budget dat sinds de Begroting 2019 (Voorjaarsnota 2019) vastgesteld is ter grootte van € 4.000.000 voor vier jaar. Daarbij ontvangt de provincie vanuit de gemeente Rotterdam in totaal een bijdrage van € 1.000.000 voor vier jaar. In totaal bedraagt het subsidiebudget € 5.000.000 voor de looptijd van 4 jaar. 
De maatschappelijke baten zijn: beoogd effect van de subsidieverstrekking aan randgemeenten in de regio Rotterdam is een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad over de gemeenten in de Rotterdamse regio.
Aanvullend op aanscherping van het provinciaal instrumentarium en (wonen) beleid (wijziging Omgevingsbeleid 2019) is gelet op omstandigheden in de regio Rotterdam (zie ook Toelichting op de regeling) gekozen voor een financiële stimuleringsregeling.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.500.000 en deze op te nemen in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14